BITEC s.r.o.

 
 

Spoločnosť Bitec, s.r.o. pôsobí  na slovenskom trhu  od júna 1994. Jej hlavnou činnosťou je ekonomický servis pre firmy účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Naším zámerom v tejto oblasti je poskytovanie účtovníckych služieb v takom rozsahu a variantách, aby sme vyhoveli individuálnym požiadavkám klientov.

  
Oblasti pôsobenia  našich klientov sú rôznorodé,  sú to firmy a spoločnosti z obchodného sektoru, výroby i služieb.
Pri riešení našich úloh, nie je potrebná len precízne a spoľahlivo odvedená práca, moderné informačno-technologické zázemie a rýchlosť informácií, ale sú potrebné aj konzultácie, aby sme Vám vedeli dať rady správne a včas. Team odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami je k dispozícií nám a našim klientom. 
Ako sofrware je používaný vyspelý účtovný program od spoločnosti Abra Software s.r.o.
Poistenie a prevzatie zodpovednosti za vykonané služby sú samozrejmosťou.
 
Vedenie finančného účtovníctva
Vieme v plnom rozsahu preniesť činnosti a zodpovednosti za vedenie účtovníctva na naše plecia.Podľa pripravených a schválených dokladov zaznamenávať účtovné transakcie. V priehehu účtovného obdobia pripravujeme mesačné zostavy a reporty podľa požiadaviek klienta a pre platiteľov dane z pridanej hodnoty podklady na zostavenie priznania k dani z pridanej hodnoty, súhrnného výkazu. Na konci účtovného obdobia zostavujeme účtovnú závierku a pripravujeme podklady pre zostavenie daňového prizania k dani z príjmov. Účtovnícke služby poskytujeme priamo u klienta, u nás, ale je možný aj kombinovaný spôsob.
Mzdy a personalistika

Je relatívne samostatnou oblasťou v rámci ekonomickej agendy. Tu môže byť naša pomoc účinná pri týchto činnostiach: mesačné spracovanie miezd - výplatné pásky, mesačné rekapitulácie na sociálne a zdravotné poistenie, prehľady o vymeriavacích základoch na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenia, vystavenie príkazov k úhrade pracovníkom, poistným fondom, platieb preddavkov dane z príjmov, podklady pre finančné oddelenie, ročné zúčtovania dane, zdravotného poistenia...atď.  

Dohľad nad vedením účtovníctva

Ponúkame pre klientov, ktorí nemajú dostatočnú istotu, že účtovníctvo spracovávané u nich vlastnými prostriedkami je vedené správne vo všetkých významných aspektoch a že informácie z neho získané nie sú skreslené alebo nesprávne. Môžeme byť užitoční aj pri návrhu a implementácií fungujúceho účtovného systému klienta, ktorý si bude ďalšie služby zabezpečovať sám.
Doplnkové služby v účtovníctve
Medzi najžiadanejšie doplnkové služby patria:
  1. návrh a implementácia systému vnútropodnikového alebo tzv. manažérskeho účtovníctva
  2. návrh a implementácia vnútropodnikových smerníc pre vedenie účtovníctva ako jedného zo základných predpokladov fungujúceho účtovníctva vo firme
  3. poradenstvo pri neštandardných a špecifických účtovných operáciách
  4. vypracovanie kritérií pre posúdenie odborných znalostí zamestnancov na rôznych postoch v rámci systému účtovníctva
  5. poskytovanie aktuálnych informácií o zmenách v legislatíve
  6. spracovanie výkazov a hlásení pre rôzne inštitúcie v SR (štatistické hlásenia, finančné rozbory a štúdie, konzultácie u špecialistov...)

Pri riešení našich úloh, nie je potrebná len precízne a spoľahlivo odvedená práca, moderné informačno-technologické zázemie a rýchlosť informácií, ale sú potrebné aj konzultácie, aby sme Vám vedeli dať rady správne a včas. Team odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami je nám a našim klientom dispozícií v rôznych oblastiach. 

Poistenie a prevzatie zodpovednosti za vykonané služby sú samozrejmosťou. 
 

Kontakt

BITEC s.r.o.
Lichnerova 72
90301 Senec
Tel.: +421 2 459 251 35

Fax: +421 2 459 251 35
Email: bitec (a) bitec.sk